Skip to content

Transfer Pricing Het vraagstuk rondom de prijsvorming voor transacties tussen concernonderdelen.

De begrippen Transfer Pricing, interne verrekenprijzen en transferprijzen worden met regelmaat door elkaar gebruikt. Met alle begrippen wordt echter wel hetzelfde bedoeld. Transfer Pricing betreft het vraagstuk rondom de prijsvorming voor transacties tussen concernonderdelen.

De transacties hebben betrekking op goederen en diensten, maar ook op het ter beschikking stellen van (immateriële) activa (bijvoorbeeld patenten en merknamen). Interne kostenverdelingen, kostenallocaties of kostendoorbelastingen die een rechtstreeks effect hebben op de winstgevendheid van een groepsentiteit behoren nadrukkelijk tot het Transfer Pricingvraagstuk. 

Daarnaast zijn de transfer-pricingregels ook van toepassing op intercompany financieringsactiviteiten, zoals het verstrekken van leningen of garanties. Gezien het ondergeschikte belang van deze activiteiten zal ik hier niet verder op ingaan.

Het begrip Transfer Pricing kan vanuit meerdere invalshoeken worden bekeken. Naast een fiscale invalshoek (Tax planning en risico beheersing) ook een bedrijfseconomische invalshoek (beoordeling van entiteiten en optimalisatie groepsresultaten (kwaliteit van managementinformatie)). Boficon is van mening dat deze beide perspectieven (het fiscale en het bedrijfseconomische) niet los van elkaar gezien moeten worden, maar meer in samenhang met elkaar.

Wilt u weten hoe Transfer Pricing van invloed is op uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dan wij vertellen wij u meteen hoe Transfer Pricing niet alleen fiscale verplichtingen met zich meeneemt, maar vooral hoe Transfer Pricing u van dienst kan zijn!