Skip to content

Privacy Statement Hoe gaat Boficon met uw persoonsgegevens om.

Privacy statement Boficon (KvK 74753452)

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Boficon persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft Boficon opgesteld om u te informeren over hoe Boficon met persoonsgegevens omgaat.

1. Bescherming van uw persoonsgegevens

Klanten, leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Boficon zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Boficon heeft een privacy beleid ontwikkeld dat is afgestemd op (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy beleid van Boficon wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen..

2. Persoonsgegevens

Boficon verkrijgt persoonsgegevens van uzelf dan wel via derden in het kader van onze dienstverlening. Boficon gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor zover Boficon als verwerker optreedt, verwerkt zij de gegevens die zij van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt. Boficon verwerkt over het algemeen de volgende categorieën van persoonsgegevens van de hierna genoemde categorieën betrokkenen:

 • Klanten en leveranciers: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres, door klanten/leveranciers verstrekte gegevens, wettelijk vereiste gegevens, etc.
 • Bezoekers van de website: IP-adres, accountgegevens, gedrag op de website, ingevoerde gegevens, etc.

Afhankelijk van het doel van de verwerking en de rol van Boficon (verwerker / verwerkingsverantwoordelijke) kunnen ook andere gegevens worden verwerkt.

Bijzondere persoonsgegevens

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Boficon uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

3. Doeleinden

Boficon verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Nakoming van de overeenkomsten met leveranciers en klanten van Boficon.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering.
 • Het verrichten van administratieve handelingen.
 • Het onderhouden van contact.
 • Verbetering van de dienstverlening aan haar klanten.
 • Facturering.
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
 • Marketing.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 • Het voeren van geschillen.
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website.

4. Grondslagen

Boficon gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd.Boficon verwerkt bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Wwft. Tevens verwerkt Boficon persoonsgegevens, omdat Boficon of een derde (de klant, leverancier of een andere partij) hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het uitvoeren van de met de klant/leverancier gesloten overeenkomst.
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De verbetering van haar diensten.
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

5. Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Boficon persoonsgegevens uitwisselen. Boficon kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, organisaties voor archiefbeheer gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Boficon aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM. Als derden noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

6. Profilering

Boficon maakt gedragsanalyses van de informatie die Boficon over u verzamelt. Dit doet Boficon om de dienstverlening te kunnen verbeteren.

7. Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

8. Hoe Boficon uw gegevens beveiligt

Boficon vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Boficon passende beveiligingsmaatregelen genomen op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Alle medewerkers van Boficon hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben.

9. Inbreuk op de beveiliging

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Boficon heeft een speciaal e-mailadres ingesteld waarop medewerkers en leveranciers incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek. Zie punt “Vragen – klachten” hieronder voor de contactgegevens. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen voor de betrokkenen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en indien vereist bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

10. Hoe lang Boficon uw gegevens bewaart

Boficon zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten mogelijk langer bewaard worden, omdat Boficon zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten.

11. Uw rechten

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

Informatie
Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzage
U kunt vragen om inzage als u denkt dat Boficon persoonsgegevens van u verwerkt, Boficon geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Rectificatie of gegevenswissing
Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die Boficon van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u Boficon vragen uw gegevens te wissen. Boficon zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. Boficon zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.

Beperking en bezwaar
U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en Boficon te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Is er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal Boficon uw verzoek honoreren. Boficon zal haar besluit aan u melden.Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Zie punt “Vragen – klachten” hieronder voor de contactgegevens.

12. Vragen – klachten

Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Boficon, laat dit dan vooral aan ons weten. Boficon zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen vier weken.

Contactadres:
Boficon
T.a.v. privacy officer
privacy@Boficon.nl
Kopenhagenstraat 28
7559 JT  Hengelo

Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen privacyverklaring

Boficon kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Boficon raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2019.