Skip to content

Administratieve organisatie & Interne beheersing De AO/IB is niet statisch. Het is een dynamisch geheel

Administratieve Organisatie

In een AO-beschrijving worden bevoegdheden, regels en procedures vastgelegd die het kader vormen voor het administratieve proces. Met behulp van een goed functionerende AO is de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar. Het bestuur en de dagelijkse leiding zijn mede op basis hiervan in staat de organisatie goed te beheren en te sturen. 

Interne Beheersing

De opzet van de interne beheersing wordt beschreven in de AO, waarin de taakverdelingen en de benodigde functiescheidingen tussen besluitvorming, uitvoering en registratie zijn aangegeven. De interne beheersing, behelst onder meer het vaststellen van normen (Soll-positie), waarnemen van de werkelijkheid (IST-positie), het toetsen van de IST-positie aan de Soll-positie, analyseren van de afwijkingen SOLL en IST met als doel oorzaken afwijkingen te vinden, rapporteren en maatregelen nemen / aanbevelingen doen en als laatste deze maatregelen in te bedden binnen de organisatie.

Een goede AO/IB is dus DE basis voor juiste en volledige informatievoorziening, zowel voor intern als voor extern (accountants, financiers maar ook subsidieverstrekkers.)

Dynamisch geheel

De AO/IB is geen statisch, maar een dynamisch geheel. Omdat organisaties continue aan verandering onderhevig zijn, kan dit van invloed zijn op de AO/IB. Deze dient dan ook ten alle tijden actueel te zijn, om zo als organisatie in Control te blijven. 

Boficon

Boficon heeft jarenlange ervaring met allerlei vraagstukken op het gebied van AO/IB. Heeft u een vraag omtrent uw AO/IB, of heeft uw organisatie deze wellicht niet (volledig) beschreven, dan kunnen wij dit voor u verzorgen. Neem hiervoor gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.